เทียบสเปคไอจีบีทีเพื่อเทียบเบอร์ IGBT

หลักการพื้นฐาน  เทียบเบอร์    IGBT

ไอจีบีที ( IGBT) นิยมใช้กับวงจรที่มีกระแสและแรงดันสูง ความถี่ในการสวิตชิ่งสูง( แต่ความถี่ยังไม่สูงเท่ากับมอสเฟต) การทำงานของ IGBT คล้ายกับมอสเฟตจะเห็นว่ามีชื่อพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าเหมือนกัน แต่ถ้าพิจารณาระดับโครงสร้างข้างในจะแตกต่างกัน  การเทียบสเปคไอจีบีทีต้องเทียบค่ากระแส แรงดันและพารามิเตอร์ที่เกียวกับระยะเวลาการสวิตชิ่ง : Turn on time  , turn off time ,  ค่าความจุอินพุตและเอาต์พุต  การสูญเสียของ IGBT มีการสูญเสียจากการสวิตชิ่ง ( Switching loss)  และการสูญเสียขณะนำกระแส ( conduction loss)    ค่า V(CE_sat) ยิ่งน้อยยิ่งดีเพราะจะทำให้ค่าการสูญเสียขณะนำกระแสน้อยตามไปด้วย


ทรานซิสเตอร์   ທຣານສິດເຕີ

ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าของ IGBT มีจำนวนมากแต่ให้ไล่เช็คค่าที่สำคัญอันดับต้นๆให้ผ่านก่อน  ค่าระยะเวลา ON และ OFF  ค่าความจุและค่าประจุ Qg  มีผลต่อความเร็วในการสวิตชิ่งและการสูญเสียจากการสวิต ( switching loss)

ค่าพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าของ IGBT

V(CES)      collector -emitter voltage , maximum C-E voltage with gate-emitter shorted

VCE_sat)   collector-emitter saturation voltage

I(C)            collector current ,  maximum  DC collector current

P(D)           device dissipation @ T(c)= 25°C

V(GES)      Gate to emitter voltage

V(GE_th)    Gate to emitter  threshold  voltage

T(on)         Turn-on time

T(r)            Rise time

T(off)         Turn-off time

T(f)            Fall time

Cies           Input capacitance

Coes          Output capacitance

Gg             Gate  charge capacity ,  gate charge to turn on  IGBTอ่านเพิ่ม    หัวข้ออื่นๆ