เช็คการอ่านค่าตัวต้านทาน 5 แถบสี ว่าอ่านค่าได้กี่โอห์ม และ ฝึกอ่านค่าตัวต้านทาน 5 แถบสี พร้อมตัวอย่างแถบสี R ค่าต่างๆ

ฝึกอ่านค่าตัวต้านทาน  5  แถบสี    อ่านค่าได้กี่โอห์ม   ?


การอ่านค่าตัวต้านทาน  5 แถบสี


การอ่านค่าตัวต้านทาน   อ่านสีตัวต้านทาน     5  แถบ
แบบฝึกหัดการอ่านค่าสีตัวต้านทาน 5 แถบสีต่อไปนี้  ใช้สำหรับทบทวนและฝึกอ่านค่าสี R เพิ่มเติมจากที่เรียนหรือใช้เช็คทวนว่าอ่านค่าได้ถูกต้องหรือไม่   การอ่านค่าสีความต้านทานเป็นทักษะพื้นฐานของคนเรียนสาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  ฟิสิกส์  เทคโนโลยีสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้า  และช่างซ่อม  
วิธีการใช้แบบฝึกหัดนี้  ให้เริ่มต้นจากการใช้แถบสีเป็นโจทย์  จากนั้นจึงตอบ     เช่น   
ตัวต้านทานมีแถบสี :  น้ำตาล   ดำ   ดำ   ดำ   ดำ    อ่านค่าได้กี่โอห์ม   ?     
ตอบ.... 100   Ohm    ±1%


การอ่านค่าตัวต้านทาน  อ่านสีตัวต้านทาน  5 แถบ

อ่านค่าตัวต้านทาน 5 แถบสี
ในตอนนี้เกี่ยวกับการอ่านค่าตัวต้านทาน   5  แถบสี
ถ้าต้องการอ่านเรื่อง  การอ่านค่า  R   4  แถบสี ให้อ่านที่บทความนี้ดูค่าแถบสีในตารางแล้วแทนค่าเป็นตัวเลข  ดูตัวอย่างสัก  6 ตัวอย่าง   เพื่อทำความเข้าใจการอ่านค่าตัวต้านทาน   5  แถบสี


ตัวต้านทาน 1  Ohm โอห์ม มีสี

ตัวอย่างที่ 1    ตัวต้านทานมีแถบสีดังนี้ :   น้ำตาล  ดำ  ดำ  เงิน   น้ำตาล   อ่านค่าได้กี่โอห์ม  ?
วิธีทำตามลำดับ  ดูค่าสีในตารางและแทนค่าจะได้

แถบสีที่ 1 =  ตัวเลขที่ 1  ,  สีน้ำตาล =  1
แถบสีที่ 2 =  ตัวเลขที่ 2  ,  สีดำ       =  0
แถบสีที่ 3 =  ตัวเลขที่ 3  ,  สีดำ       =  0
แถบสีที่ 4 =  ตัวคูณ   ,  สีเงิน  ให้คูณด้วย  x 0.01
แถบสีที่ 5     % คลาดเคลื่อน   สีน้ำตาล  =  ± 1%
ตอบ           100 x 0.01  =  1  Ohm          ±1%ตัวต้านทาน 100  Ohm โอห์ม มีสี

ตัวอย่างที่ 2    ตัวต้านทานมีแถบสีดังนี้ :   น้ำตาล  ดำ  ดำ  ดำ   น้ำตาล   อ่านค่าได้กี่โอห์ม  ?
วิธีทำตามลำดับ  ดูค่าสีในตารางและแทนค่าจะได้

แถบสีที่ 1 =  ตัวเลขที่ 1  ,  สีน้ำตาล  =  1
แถบสีที่ 2 =  ตัวเลขที่ 2  ,  สีดำ        =  0
แถบสีที่ 3 =  ตัวเลขที่ 3  ,  สีดำ        =  0
แถบสีที่ 4 =  ตัวคูณ   ,  สีดำ  ให้คูณด้วย  x 1
แถบสีที่ 5    %  คลาดเคลื่อน  สีน้ำตาล  =  ± 1%
ตอบ          100 x  1  =  100  Ohm          ±1%ตัวต้านทาน  1K  Ohm โอห์ม มีสี

ตัวอย่างที่ 3    ตัวต้านทานมีแถบสีดังนี้ :   น้ำตาล  ดำ  ดำ  น้ำตาล   น้ำตาล   อ่านค่าได้กี่โอห์ม  ?
วิธีทำตามลำดับ  ดูค่าสีในตารางและแทนค่าจะได้

แถบสีที่ 1 =  ตัวเลขที่ 1  ,  สีน้ำตาล =  1
แถบสีที่ 2 =  ตัวเลขที่ 2  ,  สีดำ       =  0
แถบสีที่ 3 =  ตัวเลขที่ 3  ,  สีดำ       =  0
แถบสีที่ 4 =  ตัวคูณ   ,  สีน้ำตาล  ให้คูณด้วย  x 10
แถบสีที่ 5     % คลาดเคลื่อน  สีน้ำตาล  =  ± 1%
ตอบ            100 x  10  =  1000   Ohm  หรือ  1K   Ohm   ±1%อ่านค่าแถบสีความต้านทาน แถบสีตัวต้านทาน

ตัวอย่างที่ 4    ตัวต้านทานมีแถบสีดังนี้ :   เขียว  ดำ  ดำ  น้ำตาล   น้ำตาล   อ่านค่าได้กี่โอห์ม  ?
วิธีทำตามลำดับ  ดูค่าสีในตารางและแทนค่าจะได้

แถบสีที่ 1 =  ตัวเลขที่ 1  ,  สีเขียว  =  5
แถบสีที่ 2 =  ตัวเลขที่ 2  ,  สีดำ     =  0
แถบสีที่ 3 =  ตัวเลขที่ 3  ,  สีดำ     =  0
แถบสีที่ 4 =  ตัวคูณ   ,  สีน้ำตาล  ให้คูณด้วย  x 10
แถบสีที่ 5     %  คลาดเคลื่อน น้ำตาล    =  ± 1%
ตอบ           500 x  10  =  5000  Ohm  หรือ  5K  Ohm   ±1%ตัวต้านทาน  10K  Ohm โอห์ม มีสี

ตัวอย่างที่ 5    ตัวต้านทานมีแถบสีดังนี้ :   น้ำตาล  ดำ  ดำ  แดง   น้ำตาล   อ่านค่าได้กี่โอห์ม  ?
วิธีทำตามลำดับ  ดูค่าสีในตารางและแทนค่าจะได้

แถบสีที่ 1 =  ตัวเลขที่ 1  ,  สีน้ำตาล =  1
แถบสีที่ 2 =  ตัวเลขที่ 2  ,  สีดำ       =  0
แถบสีที่ 3 =  ตัวเลขที่ 3  ,  สีดำ       =  0
แถบสีที่ 4 =  ตัวคูณ   ,  สีแดง  ให้คูณด้วย  x 100
แถบสีที่ 5    %  คลาดเคลื่อน   สีน้ำตาล  =  ± 1%
ตอบ           100 x  100  =  10000  Ohm  หรือ  10K  Ohm   ±1%ตัวต้านทาน  100K  Ohm โอห์ม มีสี

ตัวอย่างที่ 6    ตัวต้านทานมีแถบสีดังนี้ :   น้ำตาล  ดำ  ดำ  ส้ม   น้ำตาล   อ่านค่าได้กี่โอห์ม  ?
วิธีทำตามลำดับ  ดูค่าสีในตารางและแทนค่าจะได้

แถบสีที่ 1 =  ตัวเลขที่ 1  ,  สีน้ำตาล  =  1
แถบสีที่ 2 =  ตัวเลขที่ 2  ,  สีดำ        =  0
แถบสีที่ 3 =  ตัวเลขที่ 3  ,  สีดำ        =  0
แถบสีที่ 4 =  ตัวคูณ   ,  สีส้ม  ให้คูณด้วย  x 1000  ( หรือ 1K )
แถบสีที่ 5     % คลาดเคลื่อน  สีน้ำตาล  =  ± 1%
ตอบ            100 x  1000  =  100000  Ohm  หรือ  100K  Ohm   ±1%ตัวอย่างแถบสี R   5 แถบสี ค่าต่างๆ   ใช้ฝึกอ่านและใช้เช็คทวนว่าค่าอ่านได้กี่โอห์ม  ?
เรียงตามลำดับจากค่าน้อยไปหาค่ามาก

1 Ω ±1%    มีสี   : ดำ  ดำ  น้ำตาล     x ดำ     น้ำตาล     =   001 x1        =   1 Ohm  ±1%
1.2 Ω ±1%   มีสี :   ดำ  น้ำตาล แดง   x ทอง  น้ำตาล      =  012 x0.1      =   1.2 Ohm  ±1%
1.5 Ω ±1%   มีสี :   ดำ  น้ำตาล เขียว  x ทอง  น้ำตาล      =   015 x0.1     =   1.5 Ohm  ±1%
1.8 Ω ±1%   มีสี :   ดำ  น้ำตาล เทา   x ทอง   น้ำตาล      =   018 x0.1     =  1.8 Ohm  ±1%
2 Ω ±1%      มีสี :   ดำ    ดำ     แดง    x ดำ   น้ำตาล       =   002 x1        =   2 Ohm  ±1%
2.2 Ω ±1%   มีสี :   ดำ  แดง   แดง   x ทอง   น้ำตาล       =   022 x0.1     =   2.2 Ohm  ±1%
2.7 Ω ±1%   มีสี :   ดำ  แดง   ม่วง   x ทอง   น้ำตาล        =   027 x0.1     =   2.7 Ohm  ±1%
3 Ω ±1%      มีสี :   ดำ  ดำ   ส้ม   x ดำ   น้ำตาล             =   003 x1         =   3 Ohm  ±1%
3.3 Ω ±1%   มีสี :   ดำ  ส้ม   ส้ม   x ทอง  น้ำตาล            =   033 x0.1     =   3.3 Ohm  ±1%
3.6 Ω ±1%   มีสี :   ดำ  ส้ม   น้ำเงิน   x ทอง  น้ำตาล       =   036 x0.1     =   3.6 Ohm  ±1%
3.9 Ω ±1%   มีสี :   ดำ  ส้ม   ขาว   x ทอง  น้ำตาล          =   039 x0.1     =   3.9Ohm  ±1%
4.3 Ω ±1%   มีสี :   ดำ  เหลือง   ส้ม   x ทอง  น้ำตาล      =  043 x0.1      =   4.3 Ohm  ±1%
4.7 Ω ±1%   มีสี :   ดำ  เหลือง   ม่วง   x ทอง  น้ำตาล     =  047 x0.1      =   4.7 Ohm  ±1%
5.1 Ω ±1%   มีสี :   ดำ  เขียว  น้ำตาล   x ทอง  น้ำตาล    =  051 x0.1      =   5.1 Ohm  ±1%
5.6 Ω ±1%   มีสี :   ดำ  เขียว   น้ำเงิน   x ทอง  น้ำตาล    =  056 x0.1      =   5.6 Ohm  ±1%
6.2 Ω ±1%   มีสี :   ดำ  น้ำเงิน   แดง   x ทอง  น้ำตาล     =  062 x0.1      =   6.2 Ohm  ±1%
6.8 Ω ±1%   มีสี :   ดำ  น้ำเงิน   เทา    x ทอง  น้ำตาล     =  068 x0.1      =  6.8 Ohm  ±1%
7.5 Ω ±1%   มีสี :   ดำ  ม่วง   เขียว   x ทอง  น้ำตาล       =  075 x0.1       =  7.5 Ohm  ±1%
8.2 Ω ±1%   มีสี :   ดำ  เทา   แดง   x ทอง  น้ำตาล        =  082 x0.1       =  8.2 Ohm  ±1%
9.1 Ω ±1%   มีสี :   ดำ  ขาว   น้ำตาล   x ทอง  น้ำตาล    =  091 x0.1       =  9.1 Ohm  ±1%
10 Ω ±1%    มีสี :   ดำ  น้ำตาล   ดำ   x ดำ  น้ำตาล        =  010 x1          =  10 Ohm  ±1%
12 Ω ±1%    มีสี :   ดำ  น้ำตาล   แดง   x ดำ  น้ำตาล      =  012 x1          =  12 Ohm  ±1%
15 Ω ±1%    มีสี :   ดำ  น้ำตาล   เขียว   x ดำ  น้ำตาล      =  015 x1         =  15 Ohm  ±1%
18 Ω ±1%    มีสี :   ดำ  น้ำตาล   เทา   x ดำ  น้ำตาล       =  018 x1         =  18 Ohm  ±1%
20 Ω ±1%    มีสี :   ดำ  แดง   ดำ   x ดำ  น้ำตาล            =  020 x1          =  20 Ohm  ±1%
22 Ω ±1%    มีสี :   ดำ  แดง   แดง   x ดำ  น้ำตาล          =  022 x1          =  22 Ohm  ±1%
24 Ω ±1%    มีสี :   ดำ  แดง   เหลือง   x ดำ  น้ำตาล      =  024 x1          =  24 Ohm  ±1%
27 Ω ±1%    มีสี :   ดำ  แดง   ม่วง   x ดำ  น้ำตาล          =  027 x1          =  27 Ohm  ±1%
30 Ω ±1%    มีสี :   ดำ  ส้ม   ดำ   x ดำ  น้ำตาล              =  030 x1         =  30 Ohm  ±1%
33 Ω ±1%    มีสี :   ดำ  ส้ม   ส้ม   x ดำ  น้ำตาล             =  033 x1          =  33 Ohm  ±1%
36 Ω ±1%    มีสี :   ดำ  ส้ม   น้ำเงิน   x ดำ  น้ำตาล        =  036 x1          =  36 Ohm  ±1%
39 Ω ±1%    มีสี :   ดำ  ส้ม   ขาว   x ดำ  น้ำตาล            =  039 x1         =  39 Ohm  ±1%
43 Ω ±1%    มีสี :   ดำ  เหลือง   ส้ม   x ดำ  น้ำตาล        =  043 x1         =  43 Ohm  ±1%
47 Ω ±1%    มีสี :   ดำ  เหลือง   ม่วง   x ดำ  น้ำตาล       =  047 x1         =  47 Ohm  ±1%
51 Ω ±1%    มีสี :   ดำ  เขียว   น้ำตาล   x ดำ  น้ำตาล     =  051 x1         =  51 Ohm  ±1%
56 Ω ±1%    มีสี :   ดำ  เขียว   น้ำเงิน   x ดำ  น้ำตาล     =  056 x1          =  56 Ohm  ±1%
62 Ω ±1%    มีสี :   ดำ  น้ำเงิน   แดง    x ดำ  น้ำตาล     =  062 x1          =  62 Ohm  ±1%
68 Ω ±1%    มีสี :   ดำ  น้ำเงิน   เทา    x ดำ  น้ำตาล      =  068 x1         =  68 Ohm  ±1%ุ
75 Ω ±1%    มีสี :   ดำ  ม่วง   เขียว    x ดำ  น้ำตาล        =  075 x1         =  75 Ohm  ±1%
82 Ω ±1%    มีสี :   ดำ  เทา   แดง   x ดำ  น้ำตาล          =  082 x1         =  82 Ohm  ±1%
91 Ω ±1%    มีสี :   ดำ  ขาว   น้ำตาล    x ดำ  น้ำตาล     =  091 x1         =  91 Ohm  ±1%
100 Ω ±1%    มีสี :     น้ำตาล    ดำ     ดำ     x ดำ  น้ำตาล   =  100 x1     =  100 Ohm  ±1%ุ
120 Ω ±1%    มีสี :     น้ำตาล    แดง   ดำ    x ดำ  น้ำตาล    =  120 x1     =  120 Ohm  ±1%
150 Ω ±1%    มีสี :     น้ำตาล    เขียว   ดำ   x ดำ  น้ำตาล    =  150 x1     =  150 Ohm  ±1%
180 Ω ±1%    มีสี :     น้ำตาล   เทา   ดำ     x ดำ  น้ำตาล    =  180 x1      =  180 Ohm  ±1%
200 Ω ±1%    มีสี :     แดง    ดำ    ดำ     x ดำ  น้ำตาล        =  200 x1     =  200 Ohm  ±1%ุ
220 Ω ±1%    มีสี :     แดง    แดง   ดำ   x ดำ  น้ำตาล        =   220 x1     =  220 Ohm  ±1%ุ
240 Ω ±1%    มีสี :     แดง    เหลือง   ดำ     x ดำ  น้ำตาล  =   240 x1     =  240 Ohm  ±1%ุ
270 Ω ±1%    มีสี :     แดง    ม่วง   ดำ     x ดำ  น้ำตาล      =   270 x1     =  270 Ohm  ±1%
300 Ω ±1%    มีสี :     ส้ม      ดำ    ดำ     x ดำ  น้ำตาล      =   300 x1      =  300 Ohm  ±1%
330 Ω ±1%    มีสี :     ส้ม      ส้ม    ดำ     x ดำ  น้ำตาล      =   330 x1      =  330 Ohm  ±1%
360 Ω ±1%    มีสี :     ส้ม      น้ำเงิน    ดำ x ดำ  น้ำตาล     =  360 x1       =  360 Ohm  ±1%
390 Ω ±1%    มีสี :     ส้ม      ขาว    ดำ    x ดำ  น้ำตาล     =  390 x1       =  390 Ohm  ±1%
430 Ω ±1%    มีสี :     เหลือง    ส้ม   ดำ   x ดำ  น้ำตาล     =  430 x1       =  430 Ohm  ±1%
470 Ω ±1%    มีสี :     เหลือง    ม่วง    ดำ x ดำ  น้ำตาล     =  470 x1       =  470 Ohm  ±1%
500 Ω ±1%    มีสี :     เขียว   ดำ    ดำ     x ดำ  น้ำตาล       =  500 x1      =  500 Ohm  ±1%
510 Ω ±1%    มีสี :     เขียว    น้ำตาล    ดำ  x ดำ  น้ำตาล   =  510 x1      =  510 Ohm  ±1%
560 Ω ±1%    มีสี :     เขียว    น้ำเงิน    ดำ   x ดำ  น้ำตาล   =  560 x1      =  560 Ohm  ±1%
620 Ω ±1%    มีสี :     น้ำเงิน   แดง   ดำ     x ดำ  น้ำตาล    =  620 x1      =  620 Ohm  ±1%
680 Ω ±1%    มีสี :     น้ำเงิน     เทา    ดำ   x ดำ  น้ำตาล    =  680 x1      =  680 Ohm  ±1%
750 Ω ±1%    มีสี :     ม่วง    เขียว    ดำ     x ดำ  น้ำตาล    =   750 x1      =  750 Ohm  ±1%
820 Ω ±1%    มีสี :     เทา    แดง    ดำ     x ดำ  น้ำตาล     =   820 x1      =  820 Ohm  ±1%
910 Ω ±1%    มีสี :     ขาว   น้ำตาล   ดำ   x ดำ  น้ำตาล     =   910 x1      =  910 Ohm  ±1%


1K Ω ±1% มีสี : น้ำตาล ดำ  ดำ x น้ำตาล  น้ำตาล   = 100 x10  = 1000 Ohm หรือ 1K Ohm   ±1%
1.2K Ω ±1% มีสี : น้ำตาล   แดง  ดำ  x น้ำตาล  น้ำตาล  = 120 x10  = 1200 Ohm  / 1.2K Ohm  
1.5K Ω ±1%   มีสี :น้ำตาล    เขียว   ดำ x น้ำตาล   น้ำตาล  =  150 x10   = 1500 Ohm /1.5K Ohm  
1.8K Ω ±1%   มีสี : น้ำตาล    เทา  ดำ  x น้ำตาล  น้ำตาล  =  180 x10  =  1800 Ohm  /1.8K Ohm  
2K Ω ±1%   มีสี :   แดง  ดำ  ดำ  x น้ำตาล  น้ำตาล  =  200 x10  =  2000 Ohm หรือ 2K Ohm   ±1%
2.2K Ω ±1%  มีสี : แดง  แดง  ดำ  x น้ำตาล  น้ำตาล   = 220 x10  =  2200 Ohm หรือ 2.2K Ohm  
2.4K Ω ±1%   มีสี :  แดง  เหลือง  ดำ   x น้ำตาล  น้ำตาล  =  240 x10  =  2400 Ohm / 2.4K Ohm  
2.7K Ω ±1%   มีสี :   แดง  ม่วง   ดำ    x น้ำตาล  น้ำตาล  =  270 x10  = 2700 Ohm หรือ 2.7K Ohm  
3K Ω ±1%    มีสี :  ส้ม  ดำ  ดำ  x น้ำตาล  น้ำตาล   =  300 x10  =  3000 Ohm หรือ 3K Ohm   ±1%
3.3K Ω ±1%   มีสี : ส้ม   ส้ม  ดำ  x น้ำตาล   น้ำตาล  =  330 x10  =  3300 Ohm หรือ 3.3K Ohm  
3.6K Ω ±1%   มีสี :  ส้ม   น้ำเงิน   ดำ  x น้ำตาล  น้ำตาล   = 360 x10  =  3600 Ohm หรือ 3.6K Ohm  
3.9K Ω ±1%   มีสี :   ส้ม   ขาว  ดำ  x น้ำตาล  น้ำตาล  =  390 x10  =  3900 Ohm หรือ 3.9K Ohm  
4.3K Ω ±1%   มีสี :  เหลือง  ส้ม  ดำ  x น้ำตาล  น้ำตาล  =  430 x10 =  4300 Ohm หรือ 4.3K Ohm  
4.7K Ω ±1%   มีสี :  เหลือง  ม่วง ดำ  x น้ำตาล   น้ำตาล  =  470 x10  =  4700 Ohm หรือ 4.7K Ohm  
5.1K Ω ±1%   มีสี : เขียว   น้ำตาล  ดำ  x น้ำตาล  น้ำตาล  =  510 x10  =  5100 Ohm / 5.1K Ohm  
5.6K Ω ±1%   มีสี : เขียว  น้ำเงิน  ดำ  x น้ำตาล   น้ำตาล  =  560 x10  =  5600 Ohm / 5.6K Ohm  
6.2K Ω ±1%   มีสี :  น้ำเงิน   แดง   ดำ   x น้ำตาล   น้ำตาล   =  620 x10  =  6200 Ohm /6.2K Ohm  
6.8K Ω ±1%   มีสี :  น้ำเงิน  เทา    ดำ   x น้ำตาล   น้ำตาล  =  680 x10  =  6800 Ohm / 6.8K Ohm  
7.5K Ω ±1%   มีสี :  ม่วง  เขียว  ดำ  x น้ำตาล  น้ำตาล  =  750 x10   =  7500 Ohm หรือ 7.5K Ohm  
8.2K Ω ±1%   มีสี :  เทา  แดง  ดำ x น้ำตาล   น้ำตาล  =  820 x10    =  8200 Ohm หรือ 8.2K Ohm  
9.1K Ω ±1%   มีสี : ขาว   น้ำตาล  ดำ x น้ำตาล  น้ำตาล   = 910 x10  =  9100 Ohm / 9.1K Ohm  
10K Ω ±1%    มีสี : น้ำตาล  ดำ   ดำ  x แดง   น้ำตาล   =  100 x100   =  10000 Ohm หรือ 10K Ohm  
12K Ω ±1%    มีสี : น้ำตาล   แดง   ดำ  x แดง   น้ำตาล  =  120 x100 =  12000 Ohm หรือ 12K Ohm  
15K Ω ±1%    มีสี : น้ำตาล   เขียว   ดำ  x แดง   น้ำตาล  =  150 x100  =  15000 Ohm / 15K Ohm  
18K Ω ±1%    มีสี :  น้ำตาล   เทา    ดำ  x แดง   น้ำตาล   =  180 x100  =  18000 Ohm / 18K Ohm  
20K Ω ±1%    มีสี : แดง   ดำ    ดำ   x แดง   น้ำตาล   = 200 x100    =  20000 Ohm หรือ 20K Ohm  
22K Ω ±1%    มีสี : แดง   แดง    ดำ  x แดง   น้ำตาล   =  220 x100  =  22000 Ohm หรือ 22K Ohm  
24K Ω ±1%    มีสี :  แดง   เหลือง   ดำ    x แดง   น้ำตาล  =  240 x100  =  24000 Ohm / 24K Ohm  
27K Ω ±1%    มีสี :แดง   ม่วง   ดำ  x แดง   น้ำตาล   =  270 x100  =  27000 Ohm หรือ 27K Ohm  
30K Ω ±1%    มีสี : ส้ม   ดำ    ดำ   x แดง   น้ำตาล   =  300 x100  =  30000 Ohm หรือ 30K Ohm  
33K Ω ±1%    มีสี :  ส้ม   ส้ม    ดำ  x แดง   น้ำตาล   =  330 x100    =  33000 Ohm หรือ 33K Ohm  
36K Ω ±1%    มีสี :  ส้ม   น้ำเงิน   ดำ  x แดง   น้ำตาล   =  360 x100 =  36000 Ohm / 36K Ohm  
39K Ω ±1%    มีสี : ส้ม   ขาว  ดำ  x แดง   น้ำตาล   =  390 x100  =  39000 Ohm หรือ 39K Ohm  
43K Ω ±1%    มีสี : เหลือง  ส้ม  ดำ     x แดง   น้ำตาล   =  430 x100  =  43000 Ohm / 43K Ohm  
47K Ω ±1%    มีสี : เหลือง   ม่วง  ดำ x แดง   น้ำตาล   =  470 x100    =  47000 Ohm / 47K Ohm  
51K Ω ±1%    มีสี : เขียว   น้ำตาล   ดำ x แดง   น้ำตาล  =  510 x100  =  51000 Ohm / 51K Ohm  
56K Ω ±1%    มีสี : เขียว   น้ำเงิน  ดำ  x แดง   น้ำตาล   =  560 x100  =  56000 Ohm / 56K Ohm  
62K Ω ±1%    มีสี : น้ำเงิน   แดง  ดำ x แดง   น้ำตาล   =  620 x100    =  62000 Ohm / 62K Ohm  
68K Ω ±1%    มีสี : น้ำเงิน   เทา  ดำ  x แดง   น้ำตาล   =  680 x100   =   68000 Ohm / 68K Ohm  
75K Ω ±1%    มีสี : ม่วง   เขียว  ดำ x แดง   น้ำตาล  =  750 x100   =  75000 Ohm / 75K Ohm  
82K Ω ±1%    มีสี : เทา   แดง  ดำ  x แดง   น้ำตาล   =  820 x100  =  82000 Ohm หรือ 82K Ohm  
91K Ω ±1%    มีสี : ขาว   น้ำตาล   ดำ   x แดง   น้ำตาล  =  910 x100  =  91000 Ohm / 91K Ohm  
100K Ω ±1%  มีสี : น้ำตาล   ดำ   ดำ  x ส้ม  น้ำตาล  =  100 x1000   =  100000 Ohm /100K Ohm  
120K Ω ±1%  มีสี : น้ำตาล   แดง    ดำ  x ส้ม   น้ำตาล =  120 x1000 = 120000 Ohm / 120K Ohm   
150K Ω ±1%  มีสี : น้ำตาล   เขียว ดำ  x ส้ม   น้ำตาล   = 150 x1000  = 150000 Ohm / 150K Ohm  
180K Ω ±1%  มีสี : น้ำตาล  เทา ดำ  x ส้ม   น้ำตาล  =  180 x1000  = 180000 Ohm / 180K Ohm  
200K Ω ±1%  มีสี : แดง   ดำ  ดำ  x ส้ม  น้ำตาล   =  200 x1000    =  200000 Ohm /200K Ohm  
220K Ω ±1%  มีสี : แดง   แดง   ดำ  x ส้ม  น้ำตาล  = 220 x1000   =  220000 Ohm / 220K Ohm  
240K Ω ±1%  มีสี : แดง   เหลือง  ดำ x ส้ม   น้ำตาล  = 240 x1000 =  240000 Ohm / 240K Ohm  
270K Ω ±1%  มีสี : แดง  ม่วง ดำ  x ส้ม   น้ำตาล  =  270 x1000  =  270000 Ohm / 270K Ohm  
300K Ω ±1%  มีสี : ส้ม   ดำ   ดำ  x ส้ม  น้ำตาล  =  300 x1000  =  300000 Ohm หรือ 300K Ohm  
330K Ω ±1%  มีสี : ส้ม   ส้ม    ดำ   x ส้ม   น้ำตาล   =  330 x1000   =  330000 Ohm / 330K Ohm  
360K Ω ±1%  มีสี : ส้ม   น้ำเงิน  ดำ  x ส้ม   น้ำตาล   =  360 x1000  =  360000 Ohm / 360K Ohm  
390K Ω ±1%  มีสี :ส้ม   ขาว  ดำ x ส้ม  น้ำตาล   = 390 x1000  =  390000 Ohm หรือ 390K Ohm  
430K Ω ±1%  มีสี : เหลือง   ส้ม   ดำ  x ส้ม   น้ำตาล  =  430 x1000  =  430000 Ohm / 430K Ohm  
470K Ω ±1%  มีสี : เหลือง  ม่วง  ดำ  x ส้ม  น้ำตาล  =  470 x1000    =  470000 Ohm / 470K Ohm  
510K Ω ±1%  มีสี : เขียว  น้ำตาล  ดำ  x ส้ม   น้ำตาล  =  510 x1000  =  510000 Ohm / 510K Ohm  
560K Ω ±1%  มีสี : เขียว   น้ำเงิน  ดำ  x ส้ม   น้ำตาล  = 560 x1000  =  560000 Ohm / 560K Ohm  
620K Ω ±1%  มีสี : น้ำเงิน   แดง  ดำ  x ส้ม   น้ำตาล  =  620 x1000  =  620000 Ohm / 620K Ohm  
680K Ω ±1%  มีสี : น้ำเงิน   เทา  ดำ x ส้ม   น้ำตาล   =  680 x1000  =  680000 Ohm / 680K Ohm  
750K Ω ±1%  มีสี : ม่วง   เขียว   ดำ  x ส้ม   น้ำตาล  =  750 x1000   =  750000 Ohm / 750K Ohm  
820K Ω ±1%  มีสี : เทา   แดง   ดำ  x ส้ม   น้ำตาล   =  820 x1000   =  820000 Ohm / 820K Ohm  
910K Ω ±1%  มีสี : ขาว   น้ำตาล  ดำ x ส้ม  น้ำตาล  =  910 x1000   =  910000 Ohm / 910K Ohm  

1M  Ω ±1%    มีสี :  น้ำตาล   ดำ   ดำ   x เหลือง   น้ำตาล   =  100 x10000     =  1000000  Ohm 
หรือ 1M   Ohm   ±1%

1.5M  Ω ±1%   มีสี :  น้ำตาล   เขียว    ดำ   x เหลือง   น้ำตาล   =  150 x10000    =  1500000  Ohm หรือ 1.5M   Ohm   ±1%

2M  Ω ±1%    มีสี :    แดง   ดำ   ดำ   x เหลือง   น้ำตาล   =  200 x10000   =  2000000  Ohm 
หรือ 2M   Ohm   ±1%

3M  Ω ±1%    มีสี :  ส้ม  ดำ   ดำ    x เหลือง   น้ำตาล   =  300 x10000    =  3000000  Ohm 
หรือ 3M   Ohm   ±1%

5M  Ω ±1%    มีสี :   เขียว   ดำ    ดำ   x เหลือง   น้ำตาล   =  500 x10000    =  5000000  Ohm 
หรือ 5M   Ohm   ±1%

10M  Ω ±1%    มีสี : น้ำตาล   ดำ  ดำ  x เขียว   น้ำตาล   =  100 x100000      =  10000000  Ohm หรือ 10M   Ohm   ±1%

20M  Ω ±1%    มีสี :    แดง   ดำ   ดำ    x เขียว    น้ำตาล   =  200 x100000     =  20000000  Ohm หรือ 20M   Ohm   ±1%

50M  Ω ±1%    มีสี :  เขียว   ดำ    ดำ    x เขียว   น้ำตาล   =  500 x100000     =  50000000  Ohm หรือ 50M   Ohm   ±1%

100M  Ω ±1%   มีสี :   น้ำตาล   ดำ    ดำ    x น้ำเงิน   น้ำตาล  =  100 x1000000    =  100000000  Ohm  หรือ  100M   Ohm   ±1%
เลือกหัวข้อ อ่านต่อ

อ่านค่า   R   4  แถบสี   (  read  resistor color code 4 band  )  

อ่านค่า  R    5  แถบสี   ( read  resistor color code  5 band )

ต่อ คาปาซิเตอร์  C  อนุกรม  และ ขนาน
สูตร  วงจรอนุกรม  วงจรขนาน   กฏการแบ่งกระแส   และ กฏการแบ่งแรงดัน


วัด SCR และไทริสเตอร์มอดูล


วัดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง


อ่านค่าเบอร์วาริสเตอร์  ( Varistor )

และหัวข้ออื่นๆ อีกมาก   ให้ดูที่รายการหัวข้อด้านข้าง   หรือ เลื่อนหน้าด้านล่าง  >  เพื่อดูหัวข้อถัดไป